4 ประโยชน์ของการบริหารธุรกิจขนส่ง ด้วยแนวคิด ESG

       ปัจจุบันมีข้อมูลของบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์หลายแห่งชี้ว่า ผลตอบแทนในระยะยาวสำหรับการลงทุนในบริษัทที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด ESG จะมีความยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าบริษัทที่แสวงผลกำไรเท่านั้น ดังนั้น บริษัทที่สามารถระบุปัจจัย ESG ที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจน

ESG คืออะไร

       ESG คือ การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (Sustainability) โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญแก่ 3 ปัจจัย ได้แก่

  • การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environmental)เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสร้างของเสีย การปล่อยมลพิษ
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social)เช่น ความเป็นอยู่และค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่น
  • การกำกับดูแลกิจการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Governance) เช่น การบริหารด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

       เมื่อโลกกำลังเผชิญวิกฤตการณ์และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก จึงเชื่อว่า แนวคิด ESG จะเป็นทางออกที่ช่วยยกระดับของโลกใบนี้ให้ดีขึ้นในทุกมิติ และช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจได้ในระยะยาว ด้วยการผลักดันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้ตระหนักและร่วมมือร่วมใจกันให้ความสนใจและคำนึงถึงหลัก ESG ในการดำเนินธุรกิจ และการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการ รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการทำงานขององค์กร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และโลกที่ดียิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

       นอกจากนี้ ESG ยังเป็นตัวชี้วัดที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนต่อธุรกิจ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินจะใช้ดัชนีแตกต่างกันไปตามสำนักผู้ประเมินแต่ละแห่ง

แนวคิด ESG สำคัญอย่างไร ต่อกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

       กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มีผลกระทบสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้บริโภคและนักลงทุนทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อการสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้รถไฟฟ้า ซึ่งเป็นเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อน

       การพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานขององค์กรตามแนวคิด ESG นอกจากจะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยยกระดับประสิทธิภาพ ผลกำไร ความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร

4 ประโยชน์ของการบริหารธุรกิจขนส่งด้วยแนวคิด ESG

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความโปร่งใสทางธุรกิจ

       การดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG จะทำให้มีข้อมูลชัดเจนว่าองค์กรได้ดำเนินงานที่มีส่วนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารองค์กรอย่างไร ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและการตรวจสอบการทำงานได้ อีกทั้งยังเห็นช่องว่างที่จะพัฒนาปรับปรุง จึงสามารถวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรสำหรับอนาคต

       การนำเอาเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ สามารถเปลี่ยนสิ่งที่องค์กรธุรกิจมองไม่เห็น ให้มองเห็นได้ชัดเจน เช่น Transportation Management System (TMS) ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งรถและลดการใช้น้ำมัน ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยี Telematics ที่ใช้ติดตามการขับรถและความปลอดภัยในการขับขี่ ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันและพฤติกรรมการขับรถ นำมาวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่าใช้น้ำมันในแต่ละเที่ยววิ่งมากน้อยเท่าไร และมีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำมันที่มากกว่าปกติ เช่น การขับรถออกนอกเส้นทาง หรือพฤติกรรมการขับรถที่ไม่เหมาะสม เช่น ขับเร็วเกินกำหนด เร่งกระชาก ฯลฯ

ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

       การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน เช่น การวางแผนเส้นทางขนส่ง และการจัดสรรทรัพยากรขนส่ง เพื่อให้ใช้รถขนส่งบรรทุกสินค้าได้เต็มประสิทธิภาพ ล้วนเป็นวิธีการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น เช่น การใช้ความสามารถจาก Route and Resource Optimization วิเคราะห์เส้นทางการขนส่งและลำดับการจัดส่งสินค้าที่จะประหยัดน้ำมันมากที่สุด หรือจัดการใบงานขนส่งในแต่ละเที่ยววิ่งได้คุ้มค่าที่สุด ไม่วิ่งรถเที่ยวเปล่าหรือใช้รถไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่งให้ดีขึ้นด้วย

เพิ่มผลกำไร และความน่าเชื่อถือ

       การบริหารจัดการงานขนส่งที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่ลดลง ทำให้ธุรกิจได้รับผลประกอบการและผลกำไรที่มากขึ้น ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจในสายตาของคู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า หรือนักลงทุน รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่พนักงานทำให้เกิดความสุขและทำงานเต็มประสิทธิภาพ

สร้างจุดขาย และความได้เปรียบในการแข่งขัน

จากที่ผู้บริโภคทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการโดยคำนึงถึงความยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อธุรกิจดำเนินการด้วยหลัก ESG และแสดงปัจจัยชี้วัดที่ลดปัญหาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ย่อมช่วยดึงดูดลูกค้า คู่ค้า รวมถึงนักลงทุนได้มากขึ้น

       เช่นเดียวกับแนวคิด Green Logistics ที่ปัจจุบันธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์นำมาใช้ในการบริหารจัดการงานขนส่งเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การปรับใช้แนวคิด ESG จะช่วยเพิ่มความก้าวหน้าและความยั่งยืนแก่องค์กรด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับธุรกิจอื่น ๆ ได้ต่อไป

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

เขย่าวงการโลจิสติกส์! จับตา ‘นอสตร้า โลจิสติกส์’ สยายปีกรุกตลาดผู้ผลิตด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS แพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งอัจฉริยะ ชู AI สร้างความต่าง ยกระดับงานขนส่งภาคอุตสาหกรร

เขย่าวงการโลจิสติกส์! จับตา ‘นอสตร้า โลจิสติกส์’ สยายปีกรุกตลาดผู้ผลิตด้วย

Read More »

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th