TH   |   EN

Company Car Solution

Gain Your Data and Powerful Map Analytics

รถยนต์ไม่เป็นเพียงยานพาหนะ แต่เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มความสะดวกและคล่องตัวให้แก่บุคลากรที่จำเป็นต้องใช้รถเพื่อการปฏิบัติงาน เช่น พนักงานขายไปพบลูกค้า หลายๆ องค์กรจึงจัดหารถยนต์เพื่อใช้งานภายในองค์กร และหาโซลูชันในการจัดการรถยนต์ที่สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับรถที่จะบานปลายน้อยที่สุด เช่น ค่าผ่อนชำระ ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุง ค่าประกันภัย ค่าต่อภาษี ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ บริษัทส่วนใหญ่จึงเลือกใช้บริการเช่ารถยนต์เพราะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ได้ง่ายกว่าการซื้อรถมาเป็นทรัพย์สินขององค์กร

 

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า เมื่อรถยนต์ขององค์กรไม่ใช่รถส่วนตัว ดังนั้นองค์กรจึงพบปัญหาจากการใช้ทรัพย์สินขององค์กร เช่น พนักงานไม่ระมัดระวังทำให้เสียค่าซ่อมหรือเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ค่าปรับจากการผิดกฎจราจร การขับรถสิ้นเปลืองน้ำมันเกินความจำเป็น รวมถึงการใช้รถไม่คุ้มค่ากับงาน ผู้จัดการหรือผู้ดูแลการใช้รถยนต์ขององค์กรจึงต้องการควบคุมการใช้รถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองได้ด้วย แต่พวกเขาไม่สามารถประเมินหรือจัดการได้หากไม่มีข้อมูลการใช้รถ ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการใช้รถเพื่อให้บริหารจัดการได้โดยสะดวก เช่น สถานที่ที่พนักงานและรถยนต์อยู่ ณ ปัจจุบันหรือในเวลาใดเวลาหนึ่ง ความคุ้มค่าในการใช้รถยนต์แต่ละคัน พฤติกรรมการขับรถของพนักงาน การใช้งานรถนอกเวลางาน เป็นต้น แต่องค์กรจะได้รับข้อมูลเหล่านี้จากที่ใด

NOSTRA LOGISTICS for Company Car

เก็บข้อมูลรถ วิเคราะห์ประสิทธิภาพ พร้อมวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

ภาพรวม NOSTRA LOGISTICS for Company Car

NOSTRA LOGISTICS เป็นระบบบริหารจัดการกลุ่มรถโดยใช้เทคโนโลยีการติดตามด้วยดาวเทียม GPS หรือ GPS Tracking เพื่อช่วยติดตามตำแหน่งรถยนต์ได้อย่างแม่นยำ องค์กรส่วนใหญ่ติดตั้งเครื่องติดตามตำแหน่ง GPS เพื่อตรวจสอบข้อมูลการวิ่งของรถ อัตราการใช้น้ำมันจริงและการเบิกจ่ายค่าน้ำมันของพนักงาน ป้องกันการวิ่งออกนอกเส้นทาง หรือการนำรถไปใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน และยังมีวิธีต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การจัดฝึกอบรมการขับขี่อย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถและประหยัดเชื้อเพลิง

นอกจากเทคโนโลยี GPS แล้ว ระบบของ NOSTRA LOGISTICS ยังบูรณาการเทคโนโลยีระดับก้าวหน้าในปัจจุบัน เช่น Telematics, Internet of Things (IoT) และ Big Data Analytics และนำเสนอโซลูชันเพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการการใช้รถยนต์ขององค์กรได้มากกว่าแค่การติดตามรถ เช่น การเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับรถแบบ Real-time การจัดเส้นทางหรือรอบการใช้รถให้คุ้มค่า ดูรายงานสรุปผลแบบต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานรถ เก็บรวมรวมข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ของลูกค้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่การขายและโอกาสทางการตลาด ด้วยความสามารถของระบบจึงช่วยให้องค์กรควบคุมการใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองได้จริง ตลอดจนได้รับข้อมูลที่แม่นยำเพื่อการวางกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรได้ต่อไป

เสริมความปลอดภัยแก่การขับขี่ พร้อมควบคุมค่าใช้จ่าย

ด้วยอุปกรณ์เสริม Telematics ของ NOSTRA LOGISTICS สามารถป้องกันอุบัติเหตุและลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองจากการขับรถไม่ปลอดภัยและไม่ถูกวิธีได้ ลูกค้าสามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้เฝ้าระวังความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกระหว่างการขับรถ เช่น Advance Driver Assistance System )ADAS) อุปกรณ์แจ้งเตือนการขับรถ ใช้ป้องกันและแจ้งเตือนผู้ขับขี่ด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น แจ้งเตือนการชนด้านหน้ารถยนต์และคนเดินถนน การเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว การขับจี้รถด้านหน้า ระบบตรวจจับป้ายความเร็ว ฯลฯ Mobile Digital Video Recorder (MDVR) กล้องวีดิโอในรถยนต์สำหรับบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการขับรถและส่งภาพเข้าสู่ระบบ Cloud โดยสามารถตัดภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องเฝ้าติดตามตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ Fatigue Monitoring System สำหรับตรวจสอบใบหน้าของผู้ขับขี่ เพื่อตรวจสอบความเหนื่อยล้า ป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยภายในจากผู้ขับขี่ เช่น การหลับใน การละสายตาออกจากการขับรถ โดยเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม Fatigue Monitoring จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รู้ตัวและระมัดระวัง อีกทั้งข้อมูลจะถูกส่งนำไปวิเคราะห์ KPI คนขับรถในระบบด้วย

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก บริหารจัดการได้มากกว่าแค่การติดตามรถ

มากกว่าการติดตามรถ ด้วยการใช้ประโยชน์จากแผนที่ออนไลน์ NOSTRA ความละเอียดสูง เสริมการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ครอบคลุมข้อมูลภูมิประเทศ ขอบเขตเทศบาล และตำแหน่งสถานที่สำคัญ (POIs) มากกว่า1.6 ล้านจุด องค์กรสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งลูกค้า การขาย และอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนการขายและขยายพื้นที่ทางการตลาด และยังสามารถดูรายงานข้อมูลการใช้รถและพฤติกรรมการขับรถที่จัดเก็บในระบบ NOSTRA LOGISTICS เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้รถแต่ละคัน พิจารณาความคุ้มค่าในการใช้งานตลอดจนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ดูแลการใช้รถยนต์ขององค์กรเข้าใจปัญหาได้ง่ายและเร็วขึ้น ทราบสาเหตุของปัญหาและผู้กระทำผิด ทั้งยังสามารถนำไปคิดเป็น KPI แก่พนักงานที่ใช้รถได้ด้วย

ประโยชน์ของโซลูชัน NOSTRA LOGISTICS for Company Car

ติดตาม ตรวจสอบ รวดเร็ว แม่นยำ ใช้ได้ทันที

องค์กรสามารถเห็นข้อมูลตำแหน่งรถและการแจ้งเตือนการขับรถผิดเงื่อนไขใน Real-time และมีข้อมูลสรุปรายงานการใช้รถที่สะดวก เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้จัดการและวางแผนต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องนำมาวิเคราะห์ด้วยตนเอง

ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพย์สินให้ได้ประโยชน์สูงสุด

องค์กรสามารถวางแผนการใช้รถได้อย่างคุ้มค่า ควบคุมการทำผิดกฎระเบียบการใช้รถ และลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองได้โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมการขับรถของพนักงานมาวางแผนปรับปรุงการขับรถของพนักงานที่ไม่ระมัดระวัง ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันและเพิ่มค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ เช่น การออกกฎเกณฑ์หรือการกำหนด KPI

ตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยข้อมูลแผนที่อัจฉริยะ

องค์กรสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นและเห็นภาพชัดเจนได้จากแผนที่ออนไลน์ในระบบ NOSTRA LOGISTICS ที่รองรับการเก็บข้อมูลลูกค้า รวมถึงการแบ่งเขตเทศบาลซึ่งอ้างอิงจากความหนาแน่นของประชากร เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลการขายและโอกาสใหม่ๆ ผ่านแผนที่ในระบบ NOSTRA LOGISTICS เพิ่มความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยการลงทุนในระบบจีพีเอสติดตามรถแต่ได้ประโยชน์มากกว่าการติดตามรถ

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ