TH   |   EN

Logistics Analytics Platform Solution

Business Success through Logistics Data Insight

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบติดตาม GPS หลากหลายรายในตลาด บริษัท จีไอเอส จำกัด จึงเห็นแนวโน้มปัญหาของการจัดการฐานข้อมูลระบบงานขนส่งในองค์กรต่างๆ เนื่องด้วยบางองค์กรอาจมีรถที่ใช้ระบบติดตาม GPS จากผู้ให้บริการหลายราย ทำให้ประเภทของข้อมูลและระบบที่ใช้ภายในองค์กรแตกต่างกัน การนำข้อมูลมารวมเพื่อใช้งานไม่สามารถทำได้หรือมีความยุ่งยากมาก อีกทั้งไม่มีการเชื่อมโยงระบบและรวบรวมให้เป็นฐานข้อมูลที่นำมาใช้งานร่วมกันได้ หรือแม้แต่บางองค์กรอาจมีระบบงานขนส่งอื่นๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลร่วมกันกับระบบติดตาม GPS แต่ไม่มีการเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน ก็ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

 

เหตุนี้เอง โซลูชัน Logistics Analytics Platform จึงเป็นตัวช่วยอุดช่องว่าง ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเชื่อมโยงและรวบรวมฐานข้อมูลระบบงานขนส่งที่กระจัดกระจายจากหลายระบบให้อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน ช่วยลำดับความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลตามต้องการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลรายงาน ตลอดจนหาข้อมูลเชิงลึก หรือ Logistics Data Insight เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด หรือใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาและวางแผนให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ

NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform

โซลูชันแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลระบบงานขนส่ง สู่ Logistics Data Insight ไขกุญแจความสำเร็จให้แก่ธุรกิจ

ภาพรวม NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform

บริษัท จีไอเอส พัฒนาโซลูชัน Logistics Analytics Platform ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจขนส่ง ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์และเซนเซอร์หลากหลายแหล่งที่มา เช่น ข้อมูลจากการติดตามรถ พิกัด ระยะทาง ระยะเวลา พฤติกรรมการขับขี่และข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เทเลเมติกส์ ฯลฯ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปรายงานการติดตามรถและอื่นๆ

นอกจากนี้ Logistics Analytics Platform มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและตัวแปรต่างๆ ออกมาเป็นข้อมูล Logistics Data Insight และแสดงผลผ่านรายงาน Dashboard แบบต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจขนส่งได้มากกว่าข้อมูลการติดตามรถโดยทั่วไป ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่งและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้

เชื่อมต่อ จัดการ วิเคราะห์ แสดงผล บนแพลตฟอร์มเดียว

จุดเด่นที่สำคัญของแพลตฟอร์ม คือ Logistics Analytics Platform ช่วยแก้ปัญหาการจัดการฐานข้อมูลภายในองค์กร ลดขั้นตอนการทำงาน และการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลากหลายระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวผ่านรายงานและ Dashboard ที่เข้าใจง่าย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้ทันที

ประโยชน์ของโซลูชัน NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform

หากคุณเป็นองค์กรที่ใช้ระบบติดตาม GPS หรือระบบงานขนส่งที่หลากหลาย แต่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากระบบเหล่านี้เพื่อทำงานร่วมกัน ไม่ต้องเสียเวลาทำงานแบบ Manual ที่ยุ่งยากและอาจผิดพลาดได้ง่าย สะดวกกว่าด้วยการลงทุนแพลตฟอร์มที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลงานขนส่งให้ได้ครบ จบในระบบเดียว ด้วย NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform

เหนือชั้นกว่าการติดตามทั่วไป ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์สรุปรายงานข้อมูลเชิงลึก

ตัวอย่างการวิเคราะห์สรุปรายงานเชิงลึกอย่างเหนือชั้นกว่าบนแพลตฟอร์ม NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform เช่น Shipment Report & Dashboard ที่สรุปจำนวนรายการ Shipment และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดส่งในแต่ละรอบการวิ่งงาน แล้วแสดงผลด้วยกราฟ พร้อมระบุสาเหตุหากการจัดส่งล่าช้า เพื่อให้มีข้อมูลในการบริหารจัดการและวางแผนปรับปรุงการจัดส่งให้ดีขึ้น หรือ Driver Performance Analytics Report ที่วิเคราะห์ข้อมูลการขับรถของพนักงานหลังจบทริปขนส่ง เพื่อให้ผู้จัดการงานขนส่งมีข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงการทำงานของพนักงานขับรถ และสามารถพูดคุยแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นขึ้น ตลอดจนรายงานอื่นๆ ที่ช่วยประเมินการทำงานและการแจ้งเตือน เช่น Alert & Safety Report ทำให้รู้ตำแหน่งรถขนส่งและพฤติกรรมการขับรถ อีกทั้งการวิเคราะห์และแจ้งเตือนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ