TH   |   EN

Agriculture Logistics Solution

Track and Monitor at your fingertips

ธุรกิจการเกษตรถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทย แต่แม้ว่าประเทศไทยจะมีการทำธุรกิจการเกษตรมาเป็นเวลานาน แต่จากปัจจัยและสาเหตุหลายประการส่งผลให้ยังคงพบปัญหาทางธุรกิจอยู่เสมอ เช่น การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การจัดการและจัดเก็บผลิตผลโดยเฉพาะที่มีอายุจำกัด ราคาและระบบตลาด โลจิสติกส์และการขนส่ง ฯลฯ

จากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจการเกษตร เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์สำหรับผลิตผลทางการเกษตรจึงถือว่ามีความสำคัญ เป็นหนึ่งในวิทยาการที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรในระหว่างกระบวนการจัดเก็บและการขนส่ง ลดความสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว เช่นผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิดอาจเสียหายมากกว่าร้อยละ 30 ของผลผลิตทั้งหมด เนื่องจากสินค้าเกษตรเกือบทั้งหมดเป็นสินค้าที่เป็นของสด เน่าเสียได้ง่าย มีอายุการจัดเก็บได้สั้น ข้อจำกัดนี้ถือเป็นข้อจำกัดทางกายภาพของตัวสินค้าเกษตรที่จำเป็นต้องอาศัยหรือพึ่งพาเทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูง (Postharvest Technology and Logistics) โดยจะต้องควบคุมกระบวนการขนส่งสินค้าทั้งระยะเวลาการจัดส่งและคุณภาพของผลผลิตไปจนถึงตลาดปลายทางได้ เช่น ลดการเกิดเชื้อโรค ควบคุมอุณหภูมิที่มีผลต่อการเน่าเสียหรือการสุกงอม เพิ่มความปลอดภัยต่อสินค้าที่เสียหายง่าย ถนอมให้ผลิตผลยังมีคุณภาพที่ดีหรือยืดอายุผลิตผล เป็นต้น นอกจากการรักษาคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรในระหว่างการขนส่งแล้ว ปัญหาการบริหารจัดการรถขนส่งหรือรถที่ใช้ในการเกษตรก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรกำลังเผชิญ ที่ผ่านมางานขนส่งและโลจิสติกส์ในธุรกิจการเกษตรมักดำเนินการโดยไม่มีเทคโนโลยีหรือข้อมูลเพื่อช่วยจัดการและตรวจสอบ ในขณะที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าการเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร หรือผู้ประกอบการธุรกิจรับจ้างและให้เช่ารถเพื่อการเกษตร ต่างมีคำถามที่ต้องการคำตอบเพื่อใช้ในการตรวจสอบ วางแผน หรือปรับปรุงการทำงาน เช่น รถอยู่ที่ไหน รถอยู่ในพื้นที่ทำงานหรือไม่ ระยะทางและระยะเวลาที่รถวิ่งทำงานคือเท่าไร เวลาเริ่มและสิ้นสุดงานในเงื่อนไขต่างๆ สถานะปัจจุบันของรถเป็นอย่างไร จะถึงรอบบำรุงรักษารถเมื่อใด ผู้ประกอบการสามารถหาคำตอบเหล่านี้ได้จากเทคโนโลยีการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ NOSTRA LOGISTICS for Agriculture Logistics Solution

NOSTRA LOGISTICS for Agriculture Logistics

วางแผนขนส่งเป็นระบบ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตผลทางการเกษตร

ภาพรวม NOSTRA LOGISTICS for Agriculture Logistics

บริษัท จีไอเอส จำกัด พัฒนาโซลูชันเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร โดยในส่วนของเทคโนโลยีเพื่อการวางแผนการเพาะปลูกและจัดเก็บสต๊อก เรามีระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการวิเคราะห์พื้นที่ด้วยข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่สภาพภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีความละเอียดและแม่นยำ เพื่อช่วยประเมินพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม วัดและคำนวณขนาดพื้นที่ ตลอดจนการวิเคราะห์และวางแผนการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการจัดการเคลื่อนย้ายผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง บริษัทฯ พัฒนาระบบ NOSTRA LOGISTICS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบริหารจัดการงานขนส่งและติดตามตำแหน่งด้วย GPS มาประยุกต์ใช้กับการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร โดยระบบสามารถกำหนดเส้นทางจัดส่งและตรวจสอบตำแหน่งที่รถวิ่งหรือจอดอยู่อย่างแม่นยำ สามารถติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์อื่นๆ เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์หรือกลไลต่างๆ ควบคุมคุณภาพสินค้า จัดส่งสินค้าให้ถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัย และสามารถวางแผนการบำรุงรักษารถได้จากข้อมูลประวัติการใช้รถที่ถูกจัดเก็บในระบบ ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรนำโซลูชัน NOSTRA LOGISTICS ไปใช้จัดการผลิตผลต่างๆ เช่น อ้อย สับปะรด ข้าวโพด ข้าว เป็นต้น

แจ้งเตือนข้อมูลแบบเรียลไทม์

NOSTRA LOGISTICS for Agriculture Logistics ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ผู้ประกอบการบริการบรรทุกและขนส่งสินค้าเกษตร หรือแม้แต่ผู้ประกอบการธุรกิจรับจ้างและให้เช่ารถเพื่อการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ รถไถ รถเก็บเกี่ยว ฯลฯ สามารถตรวจสอบเวลาและสถานการณ์การทำงานของรถ รู้ตำแหน่งของรถขนส่งผลิตผลทางการเกษตรหรือยานพาหนะที่ใช้ทางการเกษตรของตนได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์

ผู้บริหารสามารถรู้ได้ว่ารถอยู่ในพื้นที่ทำงานหรือออกนอกเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบกันได้ เช่น การใช้รถบรรทุกและรถเก็บเกี่ยวอ้อย สามารถจับคู่ได้ว่ารถทำงานอยู่ในที่ไหนเวลาใด และติดตามสถานะการทำงานของรถตัดอ้อยและรถบรรทุกตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การสตาร์ทรถ โดยจะมีการแจ้งเตือนจากเซนเซอร์ที่ติดตั้งไปยังระบบ NOSTRA LOGISTICS

ประโยชน์ของโซลูชัน NOSTRA LOGISTICS for Agriculture Logistics

วางแผนอย่างเป็นระบบ รู้ข้อมูลทันที ติดตามตรวจสอบย้อนหลังได้

การจัดการขนส่งที่มีคุณภาพ จะเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการขนส่งและคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร เช่น การจัดเส้นทางและรถขนส่งที่เหมาะกับปริมาณงาน รู้สถานะและตำแหน่งของรถได้ทันที สามารถนำผลิตผลจากแหล่งเพาะปลูกที่ถูกต้อง ตามปริมาณความต้องการอย่างถูกต้อง และมีข้อมูลการขนส่งผลิตผลทางเกษตรไปยังจุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และสามารถติดตามตรวจสอบย้อนหลังได้ ทำให้มีข้อมูลเพื่อการันตีคุณภาพสินค้า

ลดต้นทุนโดยรวม ประหยัดเวลาในการดำเนินงาน

ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง NOSTRA LOGISTICS สนับสนุนการจัดเส้นทางขนส่งและการติดตาม Shipment เพื่อให้ทำงานขนส่งได้ตามแผนงานและประหยัดเวลามากที่สุด การใช้รถอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด จะช่วยเพิ่มความสามารถของทรัพยากรและการจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมได้เป็นอย่างดี

ลดความเสียหายจากการขนส่งก่อนถึงตลาดปลายทาง

สามารถใช้เซนเซอร์เพื่อควบคุมและตรวจสอบระหว่างการขนส่งหรือระหว่างการปฏิบัติงานของรถ ช่วยลดความเสียหายของผลิตผลทางการเกษตร เช่น การเน่าเสีย เสื่อมคุณภาพ การรักษาคุณภาพของสินค้าที่ดีจะสามารถเพิ่มผลกำไรและมูลค่าสินค้าเกษตร ทำให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าที่นับวันจะทวีความรุนแรงในด้านราคาและคุณภาพ

สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค

เมื่อการขนส่งมีคุณภาพ ช่วยรักษาสินค้าให้มีคุณภาพ และมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในสินค้า และสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าในตลาดเพื่อผลกำไรสูงสุด

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ