AI เครื่องมือปฏิวัติเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ (TMS)

       จะดีกว่าไหม ถ้าคุณคาดการณ์ปัญหาการขนส่งที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการจัดส่งหรือเส้นทางการวิ่งรถได้ตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการประเมินเวลาส่งมอบสินค้าหรือเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนเส้นทางให้ดีขึ้น

       คำถามข้างต้นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน โดยนักพัฒนาได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในระบบไอทีสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า AI จึงเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการปฏิวัติการจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีความปลอดภัย รวดเร็ว และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

AI เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

       เทคโนโลยี AI กำลังเปลี่ยนวิธีการทำงานภายในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สำหรับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้เริ่มใช้เทคโนโลยี AI ในหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการงานภายในซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น เช่น การใช้หุ่นยนต์ในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนสินค้าในโรงงานผลิต การใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติในคลังสินค้ารวมถึงใช้จัดส่งสินค้าตามบ้าน

       นอกจากนี้ AI ในระบบไอทีโลจิสติกส์ยังสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด เนื่องจากสามารถนำข้อมูลจำนวนมากและจากหลายแหล่งข้อมูลภายในองค์กรมาวิเคราะห์ร่วมกัน และระบุรูปแบบความสัมพันธ์โดยเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า  

ตัวอย่าง การใช้งาน AI ในระบบบริหารจัดการงานขนส่ง (Transportation Management System – TMS)

Route Planning & Route Optimization:

       การวางแผนเส้นทางขนส่งด้วย AI เป็นการใช้ข้อมูลจำเพาะของรถขนส่ง ประวัติการขนส่งมาวิเคราะห์และเสนอทางเลือกเส้นทางจัดส่งให้แก่ผู้วางแผน แต่จริง ๆ แล้วการวางแผนเส้นทางขนส่งมีความซับซ้อนกว่านั้น เนื่องจากเส้นทางที่ AI นำเสนออาจจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดแต่อาจจะไม่ใช่เส้นทางที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ดังนั้น การทำ Route Planning จึงมักใช้เทคโนโลยีอื่นร่วมด้วย ได้แก่

  • เทคโนโลยี GIS ที่ใช้ข้อมูลสถานที่และข้อมูลเครือข่ายถนน เช่น พิกัดจุดส่ง การกำหนดโซนของพื้นที่ ข้อจำกัดความเร็วของถนน ข้อมูลความสูงของสะพาน ข้อจำกัดสำหรับรถบรรทุก ข้อมูลการจราจร
  • เทคโนโลยี Telematics ที่สามารถติดตามข้อมูลการใช้งานรถได้แบบเรียลไทม์ เช่น ความเร็วในระหว่างขับขี่ พฤติกรรมการขับขี่ พิกัดตำแหน่งรถ และการใช้น้ำมัน

       เมื่อใช้ข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกัน จะสามารถคำนวณหาลำดับจุดส่งสินค้าและกำหนดเส้นทางพร้อมตารางเวลาในการขนส่งที่ดีที่สุดด้วยเงื่อนไขการประหยัดเชื้อเพลิงได้สูงสุด เพื่อประสิทธิภาพการขนส่งและต้นทุนต่ำที่สุด และยังอัพเดทปรับเปลี่ยนการเลือกเส้นทางได้ตลอดแบบเรียลไทม์ เรียกความสามารถนี้ว่า Route Optimization

Resource Optimization

       การจัดสรรยานพาหนะและการบรรทุกสินค้า เป็นการจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้ใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีต้นทุนต่ำ โดยการใส่ข้อมูลในระบบให้ AI เรียนรู้ เช่น น้ำหนักการบรรทุกและขนาดของสินค้าที่เหมาะสมของรถแต่ละคัน ประเภทการใช้รถ (เช่น รถห้องเย็น)เมื่อมีคำสั่งงานขนส่ง AI จะวิเคราะห์เลือกและนำเสนอตัวเลือกรถที่เหมาะสมในงานขนส่งแต่ละรอบ

       นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยการกำหนดเงื่อนไขพิเศษ เช่น การกำหนดประเภทของรถ และคนขับรถ ต้นทุนค่าเที่ยววิ่งรถ การกำหนดโควตารถเอาท์ซอร์ส โดยระบบสามารถคำนวณการเลือกใช้รถและต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วนำเสนอทางเลือกเพื่อให้ผู้ใช้งานตัดสินใจเลือกแผนได้เองตามความเหมาะสมในแต่ละงาน เช่น ต้นทุนต่ำที่สุด หรือเลือกตามโควตาการใช้รถขนส่งเอาท์ซอร์ส เป็นต้น 

Predictive Analytics & Capacity Planning

       การคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นการลดความเสี่ยงของปัญหาและปรับปรุงการจัดเตรียมในการปฏิบัติงาน   ทำให้รับมือกับงานที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เช่น การใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าและคำสั่งงานขนส่งจากข้อมูลประวัติงานขนส่งที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และคาดการณ์ลักษณะและปริมาณงานขนส่งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาว ทำให้ผู้ดูแลสามารถประมาณงานและเตรียมรถบรรทุกให้เพียงพอกับงานขนส่งเฉพาะช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม ประโยชน์คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เต็มความสามารถ โดยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับงานที่เกิดขึ้น

       นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ Predictive Analytics กับงานบำรุงรักษารถ โดยใช้ข้อมูลประวัติงานซ่อมบำรุงรถ จะทำให้วิเคราะห์และประเมินล่วงหน้าได้ว่า อุปกรณ์หรือรถคันไหนที่เสียบ่อยและอาจพบปัญหาได้อีกถ้าไม่ได้แก้ไข หรือกำหนดและนัดตรวจเช็คล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนอะไหล่ตามรอบเลขไมล์หรือระยะเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ดูแลงานซ่อมบำรุงสามารถพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์หรือซ่อมแซมก่อนที่จะเสียหายมากขึ้นและทำให้เสียโอกาสในการใช้รถวิ่งงาน

Data Analytics & Decision Support

       การวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอทางเลือกตัดสินใจ เช่น การใช้ AI วิเคราะห์และนำเสนอทางเลือกแผนเที่ยววิ่งรถ (Shipment Planning) และยังสามารถติดตามเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการวิ่งรถตามแผนงานและการวิ่งรถจริง (Shipment Timeline Monitoring) เช่น ระยะทางปัจจุบัน ระยะเวลาปัจจุบัน คาดการณ์กำหนดเวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาที่ล่าช้ากว่าแผน เพื่อติดตามการทำงานและการตัดสินใจเมื่อพบปัญหาที่ไม่เป็นไปตามแผน อีกทั้งสามารถตรวจเช็คปริมาณเชื้อเพลิงที่คาดการณ์ไว้จากแผนการขนส่งเปรียบเทียบกับปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้จริง เพื่อนำมาพัฒนาการขับขี่ หรือปรับแผนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ เป็นต้น

NOSTRA LOGISTICS TMS (Transportation Management System)

       เครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารงานขนส่ง เพื่อการวางแผนและจัดการการขนย้ายสินค้าตลอดโลจิสติกส์ซัพพลายเชน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางช่วยควบคุมการขนส่ง และรับ-ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอดทั้งกระบวนการ เช่น ติดตามสถานะสินค้าและรถขนส่ง ประเมินสถานการณ์การขนส่งตามแผนงานกับสถานการณ์จริง เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายของแต่ละเที่ยววิ่ง ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของรอบการขนส่งแต่ละรอบ

       NOSTRA LOGISTICS พันธมิตรทางธุรกิจด้านโซลูชันและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการขนส่งอัจฉริยะ (Intelligence Transportation Platform) เราพร้อมสนับสนุนเทคโนลีระบบบริหารการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมการขนส่งและเชื่อมต่อไปยังกิจกรรมในซัพพลายเชนได้โดยสะดวก   

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
 4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th