หมดปัญหารอคิวเข้าคลังสินค้าโดยไม่รู้เวลา จัดคิวรถรับ-ส่งสินค้าด้วย NOSTRA LOGISTICS My Queues

หนึ่งในสาเหตุของปัญหาความล่าช้าในการขนส่ง เกิดจากไม่มีการจัดตารางเวลาในการขึ้น-ลงสินค้าที่ชัดเจน และไม่มีเครื่องมือช่วยในการนัดหมายเวลาและตรวจสอบสถานะกับรถบรรทุกที่กำลังจะเข้า-ออก ทำให้ขาดการติดต่อสื่อสารเพื่อควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนด ยิ่งเมื่อมีรถบรรทุกเข้ามารับ-ส่งสินค้าพร้อมกันหลาย ๆ ราย ทำให้ใช้เวลารอคิวในการขึ้น-ลงสินค้า หรือลานจอดรอรับ-ส่งมีไม่เพียงพอต่อปริมาณรถ ส่งผลให้รับ-ส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องมีข้อมูลตารางเวลารถเข้า-ออกคลังสินค้าในแต่ละวัน และสื่อสารเวลาให้ชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและพนักงานขับรถ เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดการและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากเวลาที่เสียไป

จัดการแถวคิวและเวลาของรถขนส่ง ก่อนเข้าคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

NOSTRA LOGISTICS My Queues ระบบจัดการคิวงานขนส่งด้วยสมาร์ทโฟน (Queue Management) เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยจัดการคิวรถบรรทุกขนส่ง เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวกแก่รถที่เข้ามายังโรงงาน โกดัง คลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า ทำให้เจ้าหน้าที่ในคลังสินค้าและพนักงานขับรถไม่เสียเวลารอคอยโดยไม่รู้กำหนด และลดปัญหาปริมาณรถจำนวนมากที่จะเข้ามารอในลานจอดรถที่มีพื้นที่จำกัด ทำให้สามารถควบคุมเวลาการทำงานขนส่ง และใช้เวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าคิวง่าย สะดวก ตรวจสอบเวลาคิวได้ด้วยตนเอง

ระบบ My Queues ประกอบด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับให้พนักงานขับรถใช้ลงทะเบียนรับคิวเมื่อขับรถไปถึงหน้าโรงงาน สามารถตรวจสอบสถานะคิว และมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงคิวของตนเอง และอีกส่วนเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่ในออฟฟิศหรือหน้าท่าคลังสินค้า/ท่าจอดรถ เพื่อตรวจสอบคิวงานของรถที่จะเข้า-ออกทั้งหมด

นอกจากนี้ NOSTRA LOGISTICS ยังมีเครื่องมือบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์อื่น ๆ ที่พร้อมช่วยในระบบงานขนส่งได้ครบวงจร เช่น ระบบติดตามรถ GPS Tracking, ระบบติดตามพนักงานขนส่งด้วยสมาร์ทโฟน (ePOD), ระบบป้องกันและแจ้งเตือนการขับรถไม่ปลอดภัย (Telematics), ระบบจัดการงานซ่อมบำรุงรถ (MMS), ระบบบริหารงานขนส่งโดยอัตโนมัติ (TMS)  ตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมแก่ทุกธุรกิจ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม https://www.nostralogistics.com/mobile-application/my-queues/

ขอรับเอกสารเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อนำเสนอโทรศัพท์ 02-678-0963  ต่อ 3714  หรือส่งข้อมูลเพื่อให้พนักงานของเราติดต่อกลับ www.nostralogistics.com หรืออีเมล์ nostralogistics@cdg.co.th

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th