NOSTRA Logistics แนะ Data Analytics Platform มุ่งหา Data Insight ไขความสำเร็จธุรกิจขนส่งยุคดิจิทัล

NOSTRA Logistics ชี้จำนวนผู้ใช้ระบบจีพีเอส ที่เชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับกรมการขนส่งทางบก เพิ่มสูงขึ้น เผยข้อมูลสถิติเดือนมิถุนายน 2562 มีรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนส่งที่จดทะเบียนติดตั้งจีพีเอสแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 374,476 คัน และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 168 รายต่อวัน ส่งผลให้มีจำนวน Big Data ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สำคัญเป็นจำนวนมหาศาล แต่กลับไม่มีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ แนะธุรกิจขนส่งยุคดิจิทัลให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ Data Analytics Platform เพื่ออุดช่องว่างรวบรวมฐานข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน ช่วยตั้งโจทย์ทางธุรกิจและลำดับความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึก ตามหา Data Insight เพื่อไขกุญแจความสำเร็จให้ธุรกิจ


นางสาวปิยวดี หงษ์ภักดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ภายใต้ชื่อโซลูชัน นอสตร้า โลจิสติกส์ บริษัท จีไอเอส จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติเดือนมิถุนายนปี 2562 ของกรมการขนส่งทางบก มีรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนส่งที่จดทะเบียนติดตั้งจีพีเอสแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 374,476 คัน นับตั้งแต่กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการบังคับใช้เมื่อปี 2559 และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 168 รายต่อวัน ส่งผลให้มีจำนวน Big Data ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สำคัญจำนวนมหาศาล แต่กลับไม่มีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ แนะธุรกิจขนส่งยุคดิจิทัลให้ความสำคัญกับ Data Analytics Platform ที่ใช้จัดการข้อมูลการขนส่งให้พร้อมสำหรับการทำ Big Data Analytics เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงและตอบโจทย์ทางธุรกิจ ด้วย Data Insight ข้อมูลสำคัญที่องค์กรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง


“จากการให้บริการลูกค้า เราเห็นแนวโน้มปัญหาของการจัดการฐานข้อมูลระบบ GPS ในหน่วยงานต่างๆ ด้วยสาเหตุที่มีผู้ให้บริการระบบ GPS ที่หลากหลายในตลาด ส่งผลให้ลูกค้าบางองค์กรมีรถที่ใช้ระบบ GPS จากผู้ให้บริการหลายราย ทำให้ประเภทของข้อมูลและระบบที่ใช้ภายในองค์กรแตกต่างกัน การนำมารวมเพื่อใช้งานไม่สามารถทำได้หรือมีความยุ่งยากมาก ไม่มีการจัดระบบและรวบรวมให้เป็นฐานข้อมูลที่นำมาใช้งานร่วมกันได้ หรือแม้แต่ลูกค้าบางองค์กรมีระบบงานขนส่งอื่นๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลร่วมกัน แต่ไม่มีการเชื่อมต่อระบบ ก็ไม่สามารถทำงานร่วมกับระบบ GPS ได้ Data Analytics Platform จึงเป็นตัวช่วยอุดช่องว่าง ด้วยการรวบรวมฐานข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน ช่วยลำดับความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลตามต้องการ เพื่อสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ หาข้อมูลเชิงลึก หรือ Data Insight นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือใช้ประกอบการตัดสินใจให้สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ” นางสาวปิยวดีกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาบริการ NOSTRA Logistics Data Analytics Platform ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้จัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจขนส่ง ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์และเซนเซอร์หลากหลายแหล่งที่มา จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและตัวแปรต่าง ๆ ออกมาเป็นข้อมูล Data Insight ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกจากงานขนส่งภายในธุรกิจ ที่สำคัญคือสามารถพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน ผ่าน Dashboard ช่วยแก้ปัญหาการจัดการฐานข้อมูลภายในองค์กร และพร้อมสำหรับการทำ Big Data Analytics ที่ช่วยค้นหาข้อมูลเชิงลึกจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและแนวโน้มที่เป็นไปได้จากการเรียนรู้ข้อมูลในอดีต จึงนำไปใช้ในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้มากกว่าข้อมูลการติดตามรถโดยทั่วไป

นางสาวปิยวดีกล่าวเพิ่มเติมว่า การทำ Data Insight องค์กรต้องเริ่มจากโจทย์หรือปัญหาทางธุรกิจเป็นพื้นฐานในการเก็บข้อมูล เพราะ Big Data ได้จากข้อมูลเก่าหรือ Historical Data สามารถสรุปข้อมูลในอดีตเพื่อใช้คาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง Data Analytics Platform จะช่วยจัดเก็บข้อมูลตามลำดับความสำคัญและตอบโจทย์ปัญหาทางธุรกิจขนส่ง เช่น ข้อมูลจากการติดตามรถ พิกัด ระยะทาง ระยะเวลา พฤติกรรมการขับขี่และข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เทเลเมติกส์ นำมาประกอบเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้ม การแจ้งเตือน รวมถึงให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ธุรกิจ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่งและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้

“จากตัวอย่างข้อมูลที่เกิดจากการทำ Data Analytics และ Data Insight ของระบบ NOSTRA Logistics เช่น Shipment Report & Dashboard ที่สรุปจำนวนรายการ Shipment และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดส่งในแต่ละรอบการวิ่งงานผ่านกราฟ พร้อมระบุสาเหตุหากการจัดส่งล่าช้า เพื่อให้มีข้อมูลในการบริหารจัดการและวางแผนปรับปรุงการจัดส่งให้ดีขึ้น หรือ Driver Performance Analytics Report ที่วิเคราะห์ข้อมูลการขับรถของพนักงานหลังจบทริปขนส่ง เพื่อให้ผู้จัดการงานขนส่งมีข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงการทำงานของพนักงานขับรถ และสามารถพูดคุยแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นขึ้น ตลอดจนรายงานอื่น ๆ ที่ช่วยประเมินการทำงานและการแจ้งเตือน เช่น Alert & Safety Report ทำให้รู้ตำแหน่งรถขนส่งและพฤติกรรมการขับรถ อีกทั้งการวิเคราะห์และแจ้งเตือนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น” นางสาวปิยวดี กล่าว

อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์กำลังอยู่ในระหว่างการก้าวผ่านยุค Big Data และ Internet of Thing (IoT) ผู้ประกอบการในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ต้องเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่น ซึ่งไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น แต่คือการปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยนำกลยุทธ์ดิจิทัลซึ่งตอบโจทย์ทางธุรกิจมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างคุณค่าหรือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล การใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้จริงไม่ใช่เพียงเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูล แต่เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าใจธุรกิจตนเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการได้ดีขึ้นด้วย การทำ Data Analytics ที่สามารถวิเคราะห์ผลได้แม่นยำและถูกต้อง โดยการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบบน Data Analytics Platform ช่วยให้เกิด Data Insight ที่เป็นข้อมูลเชิงลึกสามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้ปัญหาการทำงานในธุรกิจขนส่งได้จริง นางสาวปิยวดีกล่าวทิ้งท้าย

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email
Rinyapat Sakkamolwich

Rinyapat Sakkamolwich

Business Development & Corporate Marketing Manager

Related

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th