TH   |   EN

Logistics Analytics Platform Solution

Business Success through Logistics Data Insight

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบติดตาม GPS หลากหลายรายในตลาด บริษัท จีไอเอส จำกัด จึงเห็นแนวโน้มปัญหาของการจัดการฐานข้อมูลระบบงานขนส่งในองค์กรต่างๆ เนื่องด้วยบางองค์กรอาจมีรถที่ใช้ระบบติดตาม GPS จากผู้ให้บริการหลายราย ทำให้ประเภทของข้อมูลและระบบที่ใช้ภายในองค์กรแตกต่างกัน การนำข้อมูลมารวมเพื่อใช้งานไม่สามารถทำได้หรือมีความยุ่งยากมาก อีกทั้งไม่มีการเชื่อมโยงระบบและรวบรวมให้เป็นฐานข้อมูลที่นำมาใช้งานร่วมกันได้ หรือแม้แต่บางองค์กรอาจมีระบบงานขนส่งอื่นๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลร่วมกันกับระบบติดตาม GPS แต่ไม่มีการเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน ก็ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

 

เหตุนี้เอง โซลูชัน Logistics Analytics Platform จึงเป็นตัวช่วยอุดช่องว่าง ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเชื่อมโยงและรวบรวมฐานข้อมูลระบบงานขนส่งที่กระจัดกระจายจากหลายระบบให้อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน ช่วยลำดับความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลตามต้องการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลรายงาน ตลอดจนหาข้อมูลเชิงลึก หรือ Logistics Data Insight เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด หรือใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาและวางแผนให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ

NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform

โซลูชันแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลระบบงานขนส่ง สู่ Logistics Data Insight ไขกุญแจความสำเร็จให้แก่ธุรกิจ

ภาพรวม NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform

บริษัท จีไอเอส พัฒนาโซลูชัน Logistics Analytics Platform ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจขนส่ง ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์และเซนเซอร์หลากหลายแหล่งที่มา เช่น ข้อมูลจากการติดตามรถ พิกัด ระยะทาง ระยะเวลา พฤติกรรมการขับขี่และข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เทเลเมติกส์ ฯลฯ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปรายงานการติดตามรถและอื่นๆ

นอกจากนี้ Logistics Analytics Platform มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและตัวแปรต่างๆ ออกมาเป็นข้อมูล Logistics Data Insight และแสดงผลผ่านรายงาน Dashboard แบบต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจขนส่งได้มากกว่าข้อมูลการติดตามรถโดยทั่วไป ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่งและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้

เชื่อมต่อ จัดการ วิเคราะห์ แสดงผล บนแพลตฟอร์มเดียว

จุดเด่นที่สำคัญของแพลตฟอร์ม คือ Logistics Analytics Platform ช่วยแก้ปัญหาการจัดการฐานข้อมูลภายในองค์กร ลดขั้นตอนการทำงาน และการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลากหลายระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวผ่านรายงานและ Dashboard ที่เข้าใจง่าย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้ทันที

ประโยชน์ของโซลูชัน NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform

หากคุณเป็นองค์กรที่ใช้ระบบติดตาม GPS หรือระบบงานขนส่งที่หลากหลาย แต่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากระบบเหล่านี้เพื่อทำงานร่วมกัน ไม่ต้องเสียเวลาทำงานแบบ Manual ที่ยุ่งยากและอาจผิดพลาดได้ง่าย สะดวกกว่าด้วยการลงทุนแพลตฟอร์มที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลงานขนส่งให้ได้ครบ จบในระบบเดียว ด้วย NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform

เหนือชั้นกว่าการติดตามทั่วไป ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์สรุปรายงานข้อมูลเชิงลึก

ตัวอย่างการวิเคราะห์สรุปรายงานเชิงลึกอย่างเหนือชั้นกว่าบนแพลตฟอร์ม NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform เช่น Shipment Report & Dashboard ที่สรุปจำนวนรายการ Shipment และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดส่งในแต่ละรอบการวิ่งงาน แล้วแสดงผลด้วยกราฟ พร้อมระบุสาเหตุหากการจัดส่งล่าช้า เพื่อให้มีข้อมูลในการบริหารจัดการและวางแผนปรับปรุงการจัดส่งให้ดีขึ้น หรือ Driver Performance Analytics Report ที่วิเคราะห์ข้อมูลการขับรถของพนักงานหลังจบทริปขนส่ง เพื่อให้ผู้จัดการงานขนส่งมีข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงการทำงานของพนักงานขับรถ และสามารถพูดคุยแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นขึ้น ตลอดจนรายงานอื่นๆ ที่ช่วยประเมินการทำงานและการแจ้งเตือน เช่น Alert & Safety Report ทำให้รู้ตำแหน่งรถขนส่งและพฤติกรรมการขับรถ อีกทั้งการวิเคราะห์และแจ้งเตือนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

Get in Touch

โปรดระบุความต้องการของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้
เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th