“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)         เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ปัจจุบันกลยุทธ์การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เรื่องการจัดเก็บสินค้าที่ปลอดภัยหรือการขนส่งที่รวดเร็วเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการสร้าง Business Ecosystem และ Technology Platform ที่ดี นั่นคือ สามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ สร้างความโปร่งใสตลอดกระบวนการทำงาน รองรับการทำงานในส่วนงานต่าง ๆ ได้สะดวกด้วยแพลตฟอร์มเดียว และเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบที่ต่างกันได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งต้องมีความยืดหยุ่นเมื่อธุรกิจต้องการปรับเปลี่ยนขนาดในอนาคตโดยไม่ยุ่งยากเปลี่ยนเครื่องมือ ระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Technology Ecosystem) ในระบบนิเวศของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์         เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เพราะงานขนส่งและโลจิสติกส์มีข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้ามาในแต่ละวัน การจัดการและวิเคราะห์แบบดั้งเดิมจึงล้าสมัยและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสร้างความได้เปรียบในการจัดการและการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็ว         ยกตัวอย่าง ระบบนิเวศของธุรกิจขนส่งระดับ Urban Logistics ในยุค e-Commerce ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในปัจจุบัน คือ ธุรกิจขนส่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างอุตสาหกรรมในตลาดออนไลน์จำนวนมากขึ้น […]

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)         เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อทุกธุรกิจ ทั้งยังสร้างผู้เล่นใหม่ในตลาดได้ง่ายขึ้น พร้อมกับสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายกว่ายุคเดิม ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเรียนรู้แนวคิดและรูปแบบการทำธุรกิจยุคใหม่ พร้อมใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและข้อมูลที่มองไม่เห็นเข้าด้วยกันตลอดทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและธุรกิจจะอยู่รอดและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทำไมการบูรณาการระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Technology Ecosystem) จึงสำคัญ ในระบบนิเวศทางธุรกิจ         เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานสำคัญของการบูรณาการให้ธุรกิจทั้งหมดภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ(Business Ecosystem) ดำเนินงานกันได้อย่างราบรื่น การใช้เครื่องมือดิจิทัลจะช่วยสร้างวิธีการทำงานให้ง่าย รวดเร็ว  และเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจและระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน สร้างฐานข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมผลของกระบวนการที่สามารถนำมาใช้ตัดสินใจและปรับปรุงแนวทางธุรกิจ เกิดการทำงานแบบเครือข่ายและประมวลผลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ         นอกจากนี้ ทุกองค์ประกอบในระบบนิเวศทางธุรกิจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกันและทำงานได้จริง      โดยไม่มีข้อมูลจำเป็นถูกแยกออกมา  นั่นเป็นสาเหตุที่การบูรณาการระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Technology Ecosystem) ขององค์กรมีความสำคัญพอๆ   กับการมีเครื่องมือที่เหมาะสม เทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการบูรณาการระบบนิเวศทางธุรกิจ เช่น 1.Could Computing […]

4 ประโยชน์ของการบริหารธุรกิจขนส่ง ด้วยแนวคิด ESG

4 ประโยชน์ของการบริหารธุรกิจขนส่ง ด้วยแนวคิด ESG        ปัจจุบันมีข้อมูลของบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์หลายแห่งชี้ว่า ผลตอบแทนในระยะยาวสำหรับการลงทุนในบริษัทที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด ESG จะมีความยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าบริษัทที่แสวงผลกำไรเท่านั้น ดังนั้น บริษัทที่สามารถระบุปัจจัย ESG ที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจน ESG คืออะไร        ESG คือ การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (Sustainability) โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญแก่ 3 ปัจจัย ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environmental)เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสร้างของเสีย การปล่อยมลพิษ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social)เช่น ความเป็นอยู่และค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่น การกำกับดูแลกิจการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Governance) เช่น การบริหารด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้        เมื่อโลกกำลังเผชิญวิกฤตการณ์และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก จึงเชื่อว่า แนวคิด ESG จะเป็นทางออกที่ช่วยยกระดับของโลกใบนี้ให้ดีขึ้นในทุกมิติ และช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจได้ในระยะยาว ด้วยการผลักดันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน […]

เทคโนโลยีขับเคลื่อน Green Logistics ขนส่งลดคาร์บอน เปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน

เทคโนโลยีขับเคลื่อน Green Logistics ขนส่งลดคาร์บอน เปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน         Geen Logistics หรือ โลจิสติกส์สีเขียว คือ แนวคิดการจัดการกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ ขนส่งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษทางเสียง และลดการปล่อยมลพิษอย่างก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมด ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์อย่างยั่งยืนในยุค 2024 ที่ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ไม่ควรมองข้าม          ตัวอย่างเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์เละบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการจัดเก็บ การเลือกรูปแบบการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งที่เหมาะสม การลดการบรรทุกที่ไม่เต็มพาหนะและการวิ่งเที่ยวเปล่า การจัดสินค้าขึ้นรถและใช้เส้นทางในการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการขับรถอย่างปลอดภัยและการทำ Ecodriving เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมของการขนส่ง Green Logistics แนวทางการจัดการโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน แก่อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์         จากรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานในปี 2565 ของสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงพลังงาน พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่งเป็นอันดับ 2 มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 32 และเนื่องด้วยเกือบจะทุกธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งพาระบบโลจิสติกส์ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ […]

Telematics ปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

Telematics ปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ         อุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจบริการขนส่งเป็นอย่างมาก นอกจากจะเสียเวลางานแล้ว ยังอาจเกิดเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหาย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมผู้ขับรถ เช่น ประมาท ขับรถเร็ว หลับใน ขับรถตามหลังในระยะกระชั้นชิด ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด แซงในที่คับขัน ฯลฯ         เทเลเมติกส์ (Telematics) เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการความปลอดภัยในการขับรถ ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ปลอดภัย เช่น การตรวจและแจ้งเตือนเมื่อขับรถเร็วเกินกำหนด การเบรกกะทันหัน เลี้ยวกระชาก ตาไม่มองไปข้างหน้ารถ ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง Driver Risk Management – Driver Behavior Tracking and Safety Warning by Telematics         NOSTRA LOGISTICS Telematics เป็นระบบสำหรับการบริหารติดตามงานขนส่ง ที่ติดตั้งอุปกรณ์เทเลเมติกส์ในรถขนส่ง […]

NOSTRA LOGISTICS ชี้สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไทยรั้งอันดับ 9 ของโลก แนะผู้ใช้ถนนปรับพฤติกรรมขับขี่ ดูแลเครื่องยนต์ ลดอุบัติเหตุทันท่วงที

นอสตร้า โลจิสติกส์ ชี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในเอเชียและอาเซียน ปีละกว่า 22,491 ราย คิดเป็น 32.7 คนต่อประชากร 1 แสนคน โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม พบ 3 สาเหตุหลัก คือ 1) การชนทั่วไป 2) จากบุคคล เช่น การขับรถเร็ว ขับตัดหน้า 3) จากอุปกรณ์ เช่น ห้ามล้อขัดข้อง ย้ำผู้ใช้ถนนไม่ควรเพิกเฉย แนะใช้เทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัยการขับขี่ ด้วยระบบเทเลเมติกส์ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถ แจ้งเตือนความเสี่ยงขณะขับรถ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ได้ทันเวลา รวมทั้งตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้งาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ป้องกันและลดการสูญเสียทั้งต่อชีวิตรวมทั้งทรัพย์สิน นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2561 […]