“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2)         เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ปัจจุบันกลยุทธ์การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เรื่องการจัดเก็บสินค้าที่ปลอดภัยหรือการขนส่งที่รวดเร็วเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการสร้าง Business Ecosystem และ Technology Platform ที่ดี นั่นคือ สามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ สร้างความโปร่งใสตลอดกระบวนการทำงาน รองรับการทำงานในส่วนงานต่าง ๆ ได้สะดวกด้วยแพลตฟอร์มเดียว และเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบที่ต่างกันได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งต้องมีความยืดหยุ่นเมื่อธุรกิจต้องการปรับเปลี่ยนขนาดในอนาคตโดยไม่ยุ่งยากเปลี่ยนเครื่องมือ ระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Technology Ecosystem) ในระบบนิเวศของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์         เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เพราะงานขนส่งและโลจิสติกส์มีข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้ามาในแต่ละวัน การจัดการและวิเคราะห์แบบดั้งเดิมจึงล้าสมัยและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสร้างความได้เปรียบในการจัดการและการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็ว         ยกตัวอย่าง ระบบนิเวศของธุรกิจขนส่งระดับ Urban Logistics ในยุค e-Commerce ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในปัจจุบัน คือ ธุรกิจขนส่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างอุตสาหกรรมในตลาดออนไลน์จำนวนมากขึ้น […]

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” บทบาทสำคัญในการบูรณาการระบบ Technology Ecosystem ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ ตัวอย่างธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (1)         เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อทุกธุรกิจ ทั้งยังสร้างผู้เล่นใหม่ในตลาดได้ง่ายขึ้น พร้อมกับสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายกว่ายุคเดิม ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเรียนรู้แนวคิดและรูปแบบการทำธุรกิจยุคใหม่ พร้อมใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและข้อมูลที่มองไม่เห็นเข้าด้วยกันตลอดทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและธุรกิจจะอยู่รอดและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทำไมการบูรณาการระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Technology Ecosystem) จึงสำคัญ ในระบบนิเวศทางธุรกิจ         เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานสำคัญของการบูรณาการให้ธุรกิจทั้งหมดภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ(Business Ecosystem) ดำเนินงานกันได้อย่างราบรื่น การใช้เครื่องมือดิจิทัลจะช่วยสร้างวิธีการทำงานให้ง่าย รวดเร็ว  และเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจและระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน สร้างฐานข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมผลของกระบวนการที่สามารถนำมาใช้ตัดสินใจและปรับปรุงแนวทางธุรกิจ เกิดการทำงานแบบเครือข่ายและประมวลผลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ         นอกจากนี้ ทุกองค์ประกอบในระบบนิเวศทางธุรกิจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกันและทำงานได้จริง      โดยไม่มีข้อมูลจำเป็นถูกแยกออกมา  นั่นเป็นสาเหตุที่การบูรณาการระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Technology Ecosystem) ขององค์กรมีความสำคัญพอๆ   กับการมีเครื่องมือที่เหมาะสม เทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการบูรณาการระบบนิเวศทางธุรกิจ เช่น 1.Could Computing […]