4 ประโยชน์ของการบริหารธุรกิจขนส่ง ด้วยแนวคิด ESG

4 ประโยชน์ของการบริหารธุรกิจขนส่ง ด้วยแนวคิด ESG        ปัจจุบันมีข้อมูลของบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์หลายแห่งชี้ว่า ผลตอบแทนในระยะยาวสำหรับการลงทุนในบริษัทที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด ESG จะมีความยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าบริษัทที่แสวงผลกำไรเท่านั้น ดังนั้น บริษัทที่สามารถระบุปัจจัย ESG ที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจน ESG คืออะไร        ESG คือ การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (Sustainability) โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญแก่ 3 ปัจจัย ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environmental)เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสร้างของเสีย การปล่อยมลพิษ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social)เช่น ความเป็นอยู่และค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่น การกำกับดูแลกิจการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Governance) เช่น การบริหารด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้        เมื่อโลกกำลังเผชิญวิกฤตการณ์และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก จึงเชื่อว่า แนวคิด ESG จะเป็นทางออกที่ช่วยยกระดับของโลกใบนี้ให้ดีขึ้นในทุกมิติ และช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจได้ในระยะยาว ด้วยการผลักดันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน […]

เทคโนโลยีขับเคลื่อน Green Logistics ขนส่งลดคาร์บอน เปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน

เทคโนโลยีขับเคลื่อน Green Logistics ขนส่งลดคาร์บอน เปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน         Geen Logistics หรือ โลจิสติกส์สีเขียว คือ แนวคิดการจัดการกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ ขนส่งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษทางเสียง และลดการปล่อยมลพิษอย่างก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมด ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์อย่างยั่งยืนในยุค 2024 ที่ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ไม่ควรมองข้าม          ตัวอย่างเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์เละบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการจัดเก็บ การเลือกรูปแบบการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งที่เหมาะสม การลดการบรรทุกที่ไม่เต็มพาหนะและการวิ่งเที่ยวเปล่า การจัดสินค้าขึ้นรถและใช้เส้นทางในการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการขับรถอย่างปลอดภัยและการทำ Ecodriving เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมของการขนส่ง Green Logistics แนวทางการจัดการโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน แก่อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์         จากรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานในปี 2565 ของสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงพลังงาน พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่งเป็นอันดับ 2 มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 32 และเนื่องด้วยเกือบจะทุกธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งพาระบบโลจิสติกส์ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ […]

NOSTRA LOGISTICS ชู MMS แอปพลิเคชันตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถ-ลดเสี่ยงอุบัติเหตุตอบโจทย์บริหารโลจิสติกส์เรียลไทม์ ตัวช่วยจัดการดูแลรถขนส่งครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติ หรือ NOSTRA LOGISTICS TMS เผยรายงานสถิติธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนนโตกว่า 3-5% เสริมด้วยข้อมูลการใช้การขนส่งของไทยในการขนส่งทางถนนมีสัดส่วนสูงถึง 79.7% ของปริมาณขนส่งสินค้ารวม ชี้การขนส่งทางถนนเป็นที่ต้องการสูงในธุรกิจต่างๆ แต่มาพร้อมความเสี่ยงปัจจัยต้นทุนด้านราคาน้ำมัน การดูแลรถ ฯลฯ เสนอนำเทคโนโลยีจัดการโลจิสติกส์เข้าช่วย ชูแอปพลิเคชันบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรถขนส่งครบวงจร NOSTRA LOGISTICS Maintenance Management System (MMS) พร้อมจัดการงานขนส่งง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟน รูปแบบออนไลน์ ลดค่าใช้จ่ายจัดการเอกสาร ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความสะดวกสบาย พร้อมเสนอแนวทางวางแผนการซ่อมบำรุง ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในอนาคตได้ทันท่วงที นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด กล่าวว่า จากรายงานด้านสถิติแนวโน้มธุรกิจของศูนย์วิจัยกรุงศรี เปิดเผยว่า ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนนมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 3-5% ต่อปี ในระหว่างปี 2565-2567 สอดคล้องไปกับข้อมูลการขนส่งของไทยในรูปแบบการขนส่งทางถนนพบว่า มีสัดส่วนสูงถึง 79.7% ของปริมาณขนส่งสินค้ารวม* นอกจากนี้ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการความต้องการในบริการขนส่ง โดยเฉพาะรถพ่วงและรถกระบะบรรทุกสินค้าทั่วไป โดยกระทรวงคมนาคมคาดการณ์ว่า ปี […]