บริหาร Subcontractor อย่างมืออาชีพ ลดปัญหากวนใจ ควมคุมต้นทุนได้ด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS

ปริมาณงานขนส่งที่เพิ่มขึ้น ที่มีความไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา ความต้องการควบคุมและลดต้นทุนในการปฏิบัติการด้านการขนส่ง เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้หลาย ๆ บริษัทเลือกที่จะใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งในรูปแบบการเอาท์ซอร์ส (Outsourcing) หรือการจ้างช่วง (Subcontract) ซึ่งมีคุ้มค่ามากกว่าการลงทุนจัดการงานขนส่งด้วยตัวเอง และบริษัทยังสามารถจัดการงานที่มีผลต่อธุรกิจหลักของตนให้มีผลสำเร็จได้ดีขึ้น ประโยชน์ที่ได้จากการจ้างช่วงงานขนส่ง = ช่วยลดการลงทุนและความเสี่ยง อย่างไรก็ตามบริษัทเองยังจะต้องดูแลและควบคุมงานของผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor) ในฐานะที่เป็นนายจ้างหรือลูกค้าผู้ติดตามงานให้ได้ผลสำเร็จตามที่กำหนด ดังนั้น การจัดการผู้รับจ้างช่วงงานขนส่ง จึงเป็นงานสำคัญที่มีผลต่อภาพรวมการทำงานของธุรกิจหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากบริษัทใช้บริการผู้รับจ้างช่วงจำนวนหลายราย ยิ่งจะต้องบริหารจัดการงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ลดปัญหา ควบคุม และบริหารผู้รับจ้างช่วงงานขนส่ง ด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS NOSTRA LOGISTICS TMS เป็นระบบบริหารจัดการงานขนส่งอัตโนมัติ (Transportation Management System) ที่มีความสามารถครอบคลุมตั้งแต่การจัดการออเดอร์สินค้า การจัดสินค้าขึ้นรถ วางแผนเส้นทางวิ่งเที่ยวรถ ลำดับจุดส่ง ตลอดจนกระทั่งการติดตามสถานะงานขนส่งที่ไปถึงลูกค้าปลายทาง นอกจากนี้ NOSTRA LOGISTICS TMS ยังมีจุดเด่นพิเศษ ในการเป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการผู้รับจ้างช่วงงานขนส่ง (Transport Subcontract Management) ที่จะช่วยให้บริษัทจัดการและติดตามการทำงานจากผู้รับจ้างช่วงได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการวิ่งเที่ยวรถ เพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรให้แก่ธุรกิจ […]

NOSTRA Logistics แนะ Data Analytics Platform มุ่งหา Data Insight ไขความสำเร็จธุรกิจขนส่งยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาบริการ NOSTRA Logistics Data Analytics Platform ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้จัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจขนส่ง ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์และเซนเซอร์หลากหลายแหล่งที่มา จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและตัวแปรต่าง ๆ ออกมาเป็นข้อมูล Data Insight ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกจากงานขนส่งภายในธุรกิจ ที่สำคัญคือสามารถพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน ผ่าน Dashboard ช่วยแก้ปัญหาการจัดการฐานข้อมูลภายในองค์กร และพร้อมสำหรับการทำ Big Data Analytics ที่ช่วยค้นหาข้อมูลเชิงลึกจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและแนวโน้มที่เป็นไปได้จากการเรียนรู้ข้อมูลในอดีต จึงนำไปใช้ในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้มากกว่าข้อมูลการติดตามรถโดยทั่วไป นางสาวปิยวดีกล่าวเพิ่มเติมว่า การทำ Data Insight องค์กรต้องเริ่มจากโจทย์หรือปัญหาทางธุรกิจเป็นพื้นฐานในการเก็บข้อมูล เพราะ Big Data ได้จากข้อมูลเก่าหรือ Historical Data สามารถสรุปข้อมูลในอดีตเพื่อใช้คาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง Data Analytics Platform จะช่วยจัดเก็บข้อมูลตามลำดับความสำคัญและตอบโจทย์ปัญหาทางธุรกิจขนส่ง เช่น ข้อมูลจากการติดตามรถ พิกัด ระยะทาง ระยะเวลา พฤติกรรมการขับขี่และข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เทเลเมติกส์ นำมาประกอบเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้ม […]