รู้ทันก่อนรถเสีย ใช้เทคโนโลยีบริหารงานซ่อมบำรุงรถบรรทุกและค่าใช้จ่าย

รู้ทันก่อนรถเสีย ใช้เทคโนโลยีบริหารงานซ่อมบำรุงรถบรรทุกและค่าใช้จ่าย       ถึงเวลาบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษารถในงานขนส่งและโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ เพราะรถเสีย รถใช้งานไม่ได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนในการซ่อมแซมและค่าเสียโอกาสในการวิ่งงานของธุรกิจ การซ่อมและบำรุงรักษา แบ่งง่ายๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1.Corrective Maintenance การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข เป็นการซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายแล้ว 2.Preventive Maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นการวางแผนและกำหนดระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบและซ่อมบำรุง เช่น การเปลี่ยนชิ้นส่วนตามระยะเวลาหรือระยะการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนพบปัญหาเสียหายฉุกเฉิน 3.Proactive Maintenance การบำรุงรักษาเชิงรุก เป็นการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมสม่ำเสมอป้องกันล่วงหน้า เช่น การตรวจสอบและวัดคุณภาพการทำงานของเครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนในเวลาหนึ่งๆ เพื่อดูว่าสมควรเปลี่ยนหรือซ่อมหรือไม่ หาแนวทางในการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาการชำรุดเดิมเกิดขึ้นซ้ำ รวมถึงการใช้ข้อมูลประวัติงานซ่อมบำรุงจากงานทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น นำมาคาดการณ์และกำหนดช่วงเวลาและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการซ่อมบำรุง       งานซ่อมและการบำรุงรักษา จึงเป็นส่วนสำคัญที่แยกจากระบบงานขนส่งและโลจิสติกส์ไม่ได้เลย และไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุงรักษาประเภทใด หากมีระบบจัดการและจัดเก็บข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบ ธุรกิจจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ทั้งในการวางแผนการซ่อมบำรุงและลดต้นทุนงานซ่อมให้มากที่สุด จัดการงานซ่อม ตรวจสอบและควบคุมงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงรุก สำหรับรถขนส่ง ด้วย NOSTRA LOGISTICS MMS NOSTRA LOGISTICS […]