#GPStracking

เปลี่ยนวิธีจัดการธุรกิจขนส่งแบบดั้งเดิม สู่ยุค Digital Transformation ที่ใช้งานได้จริง

องค์กรที่ต้องการอยู่รอดหรือสามารถแข่งขันได้ในโลกปัจจุบันที่ดิจิตอลเข้ามามีบทบาทมหาศาล มีหลักการง่ายๆ ที่จะต้องเข้าใจก่อนว่า การจะปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่โลกดิจิตอลผ่านกระบวนการทำ Digital Transformation นั้น จะต้องสร้างดิจิตอลเข้าไปใน Core ของธุรกิจ ปรับใช้ดิจิตอลกับเทคโนโลยีในทุกส่วนของธุรกิจ ตั้งแต่โมเดลธุรกิจ กระบวนการทำงาน สินค้าและบริการ แผนการตลาดและการขาย รวมถึงการบริการลูกค้า

ไทยน้ำทิพย์จับมือ NOSTRA พัฒนาระบบติดตามขนส่งสินค้าประสิทธิภาพสูง

หลายองค์กรในประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับยุคที่ Digital Transformation (ดิจิตอล ทรานส์ ฟอร์เมชั่น) เข้ามามีส่วนปฏิวัติสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกแวดวงอุตสาหกรรม ด้วยการมุ่งใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ของกระแสโลกและการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0