อุบัติเหตุจากผู้ขับขี่ ลดได้ด้วยเทคโนโลยี eSafe

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นมีหลายสาเหตุ เช่น สภาพแวดล้อมบนท้องถนน ความพร้อมของยานพาหนะ แต่กว่า 70% นั้น มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น การขับรถเร็วเกินกำหนด การหลับใน และความประมาท ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ดังนั้นการควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับขี่จึงถือเป็นเรื่องที่ควรทำเป็นลำดับแรก หากเป็นเมื่อก่อนการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่คงทำได้ยาก แต่ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยี eSafe เข้ามาใช้เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรมผู้ขับรถโดยเฉพาะ eSafe เป็นอุปกรณ์เสริมที่ต่อเข้ากับ อุปกรณ์ Black Box เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับระบบติดตาม GPS และทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ช่วยของผู้ขับขี่ จะคอยแจ้งเตือนเมื่อผู้ขับขี่มีพฤติกรรมในการขับรถที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การขับรถกระชาก แซงหรือเปลี่ยนเลนกะทันหัน หักเลี้ยวอย่างรุนแรง เป็นต้น เปรียบเทียบง่ายๆ ก็คือหาก eSafe จึงเหมาะกับผู้ประกอบการที่มีการใช้รถและพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าหรือบริการรูปแบบต่างๆ เพราะหากพนักงานมีการขับรถในลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ระบบจะทำการจดบันทึกรายละเอียดการกระทำผิดและรายงานไปยังผู้ดูแล เพื่อเก็บข้อมูลและทำการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมเหล่านี้ต่อไป เทคโนโลยี eSafe ที่ NOSTRA Logistics สามารถช่วยให้ผู้ขับขี่ได้รับรู้ถึงพฤติกรรมในการขับขี่ของตนเองจากข้อมูลรายงาน และสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งกับผู้ขับขี่ ผู้ประกอบการและผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป เมื่อผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีขึ้น ความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตก็จะลดลงตามมา ครั้งต่อไป NOSTRA Logistics จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการ […]