Privacy policyTH

ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจใช้บริการ NOSTRA LOGISTICS APPLICATION
และ/หรือ
NOSTRA MOBILE MONITORING APPLICATION

 

โปรดศึกษารายละเอียดต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“แอพพลิเคชั่น” หรือ “ระบบ”) ระหว่าง บริษัท จีไอเอส จำกัด (“บริษัท” “เรา” “NOSTRA LOGISTICS APPLICATION” หรือ “NOSTRA MOBILE MONITORING APPLICATION” กับ ผู้ใช้งาน (“คุณ”)  กรุณาอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการโดยครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้ใช้งาน

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

คุณยอมรับและตกลงว่า คุณจะใช้บริการ NOSTRA LOGISTICS APPLICATION และ/หรือ NOSTRA MOBILE MONITORING APPLICATION ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขและกฎหมาย หรือในลักษณะที่เหมาะสม ชอบธรรม และไม่ได้เป็นการจำกัดเพียงเท่านี้ คุณตกลงว่าเมื่อคุณใช้บริการ NOSTRA LOGISTICS APPLICATION และ/หรือ NOSTRA MOBILE MONITORING APPLICATION คุณจะ:

 • คุณจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อจะใช้บริการของเราได้ตามสิทธิ์ โดยคุณเข้าใจและยอมรับว่าทางเราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณและอาจยกเลิกการลงทะเบียนของสมาชิกของคุณได้ทุกเวลา โดยเฉพาะเมื่อเกิดการละเมิดกฎระเบียบหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการใช้งาน คุณไม่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่นได้ หากละเมิดเงื่อนไขคุณยอมรับว่าบัญชีจะถูกยกเลิกทันที
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการระมัดระวังป้องกันตามที่จำเป็นสำหรับตัวคุณหรือสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณจาก ไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส และข้อมูลใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย หรือ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อหาข้อมูลของระบบ
 • คุณต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • คุณต้องไม่ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชก แก่บุคคลอื่น รวมทั้งข้อความอื่น ๆ ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย
 • คุณตกลงว่าจะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) แก้ไขดัดแปลง แปลหรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งลอกลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท
 • คุณจะไม่ทำการส่งไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใด ที่มีลักษณะเป็นการทำลายการให้บริการของเรา
 • คุณจะไม่แทรกแซงหรือรบกวนบริการของเรา หรือ เซิร์ฟเวอร์ หรือ เครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการของเรา หรือฝ่าฝืนขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อกำหนด นโยบาย หรือระเบียบของเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการของเรา
 • คุณจะไม่ใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ใด ๆ เช่น โรบ็อต สไปเดอร์ หรือแอพพลิเคชั่นในการสืบค้น/ดึงข้อมูล หรือจัดทำดัชนีส่วนใด ๆ ของบริการของเรา หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
 • แผนที่บน NOSTRA LOGISTICS APPLICATION และ/หรือ NOSTRA MOBILE MONITORING APPLICATIONอาจมีความไม่เที่ยงตรงถูกต้องในทางเทคนิค อาจมีการพิมพ์ สะกดผิด หรือข้อผิดพลาดใด ๆ และแอพพลิเคชั่นหรือแผนที่บนNOSTRA LOGISTICS APPLICATION และ/หรือ NOSTRA MOBILE MONITORING APPLICATION  อาจมีเนื้อหาที่ล่วงต่อสิทธิส่วนบุคคล หรือ สาธารณะ หรือ อาจเป็นของ หรือ สิทธิของบุคคลอื่น เราไม่ขอรับผิดใด ๆ ในความเสียหาย สูญเสีย สูญหาย และ ผลใด ๆ ที่ตามมาอันเป็นผลจากการใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือจากการดาวน์โหลด คัดลอก จัดพิมพ์ ดู หรือ รับฟังใด ๆ โดยผู้ใช้เนื้อหาข้อมูลใด ๆ ของแอพพลิเคชั่นนี้
 • ในส่วนการบริการของเราบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ทางบริษัทไม่สนับสนุนให้คุณใช้งานหรือป้อนข้อมูลในNOSTRA MOBILE MONITORING APPLICATION ในขณะขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานคุณยอมรับและตกลงว่าคุณจะใช้งานเพื่อตรวจเช็คข้อมูลก่อนเริ่มการเดินทาง และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
 • สำหรับบริการของเราที่อนุญาตให้คุณอัพโหลดข้อมูล เนื้อหา หรือรูปภาพมาจัดเก็บบนระบบของเรา คุณยังคงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ สำหรับข้อมูลนั้น ๆ และเมื่อคุณอัพโหลดข้อมูลมาจัดเก็บบนระบบของเรา คุณยอมรับและได้อนุญาตให้เรามีสิทธิ์ในข้อมูลของคุณ ในการใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำข้อมูลดังกล่าว สิทธิ์ที่คุณให้จะเป็นไปเพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และรักษาข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของเรา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่คุณในอนาคต สิทธิ์นี้จะยังคงมีผลแม้ว่าคุณจะหยุดการใช้บริการของเราแล้วก็ตาม
 • เรามีการปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นของเราอย่างสม่ำเสมอ เราอาจเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนการทำงาน ฟังก์ชั่น รูปลักษณ์ หรือคุณลักษณะบางอย่างภายในแอพพลิเคชั่น และเราอาจระงับ หรือหยุดให้บริการใดบริการหนึ่งเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องขออนุญาตจากคุณ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดและหากไม่มีเหตุขัดข้อง คุณยอมรับและตกลงที่จะใช้งานแอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นล่าสุดที่เราเปิดให้บริการ และสำหรับการใช้บริการของเราบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คุณยอมรับและตกลงที่จะอัพเดทเวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ ทั้งนี้แอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นในอนาคตอาจจะไม่รองรับการทำงานบนอุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการบางรุ่นที่รองรับอยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน

 

 นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีที่สุด เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีนโยบายการบริหารและใช้ข้อมูลดังนี้

 •  ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมและใช้งานโดยNOSTRA LOGISTICS APPLICATION และ/หรือ NOSTRA MOBILE MONITORING APPLICATION
  • เราทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณตามความจำเป็นเมื่อลงชื่อเข้าใช้งานNOSTRA LOGISTICS APPLICATION และ/หรือ NOSTRA MOBILE MONITORING APPLICATION  เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เพศ และวันเกิด
  • เราใช้ตำแหน่งของสถานที่ของยานพาหนะของคุณเพื่อช่วยให้แอพพลิเคชั่นทราบถึงพื้นที่ที่ยานพาหนะอยู่ เราอาจใช้อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อหรือส่งข่าวสารถึงคุณ
  • คุณสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อคุณติดตั้งระบบติดตาม GPS ที่ยานพาหนะของคุณ ฟังก์ชั่นการระบุตำแหน่งสถานที่ปัจจุบันจะใช้งานได้โดยผ่าน NOSTRA LOGISTICS APPLICATION และ/หรือ NOSTRA MOBILE MONITORING APPLICATION เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตำแหน่งที่แท้จริงของยานพาหนะของคุณและใช้ข้อมูลตำแหน่งของยานพาหนะและ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้งานระบบ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เราจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณผ่านแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นของเรา เช่น วันที่และเวลาใช้งาน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา ข้อมูลที่คุณเปิดดู หรือข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นของระบบปฏิบัติการ ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ หมายเลขIP และข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเราใช้ข้อมูลเหล่านี้สำหรับประเมินความสนใจและความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นและบริการของเราให้ตอบสนองการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

 

 • การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
  • เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า ธุรกิจหรือบุคคลอื่น ๆ ที่วางใจได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ปรับปรุง และ/หรือแก้ไขระบบ โดยจะดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม
  • เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการใช้งานของคุณหากเรามีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็นอันสมควรเพื่อ (ก) ตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ (ข) ตรวจสอบการละเมิดเงื่อนไขการบริการของเรา (ค) ปกป้องการละเมิดสิทธิ ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และความปลอดภัยของบริษัทและบุคคลอื่น

 

 การจำกัดความรับผิดทางกฎหมาย

 • บริษัทไม่รับรองใด ๆ หรือยืนยันในความเที่ยงตรงถูกต้องของข้อมูลในแอพพลิเคชั่น หรือแผนที่บน NOSTRA LOGISTICS APPLICATION และ/หรือ NOSTRA MOBILE MONITORING APPLICATIONเราไม่ขอรับผิดชอบในการใช้หรือผลใด ๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูล เนื้อหา ในแอพพลิเคชั่น คำที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น นอกจากนี้ เราไม่ขอรับรองว่า ก) ข้อมูลใด ๆ ใน แอพพลิเคชั่น หรือแผนที่นี้จะปรากฏอยู่เสมอตลอดเวลา หรือปรากฏอยู่ทั้งหมด ข) ข้อมูลใด ๆ ใน แอพพลิเคชั่น หรือแผนที่จะครบถ้วน เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่มีข้อผิดพลาด ตกหล่น หรือเชื่อถือได้เสมอ

เพียงเท่าที่จะสามารถละเว้นได้ตามกฎหมาย เราขอไม่รับผิดชอบใด ๆ และไม่รับรองใด ๆ อย่างชัดเจนหรือโดยปริยายจากความพึงพอใจในคุณภาพ การที่เอาไปใช้ การซื้อขายในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในวัตถุประสงค์ของสินค้า ความสมบูรณ์และความใส่ใจในขั้นตอนการผลิต และการปราศจากการละเมิดสิทธิ์

 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ รวมถึงความสูญเสีย การบาดเจ็บ การสูญเสียผลกำไร รายได้ ยอดขาดทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการใช้งานNOSTRA LOGISTICS APPLICATION และ/หรือ NOSTRA MOBILE MONITORING APPLICATION ทุกกรณี

 

 การรักษาความปลอดภัย

 

เราตระหนักดีว่าความเชื่อถือของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการบริการของเรา เราจึงพัฒนาระบบและให้บริการตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ ทั้งในระหว่างการส่งและหลังจากที่เราได้รับข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามโปรดตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วิธีใดที่ปลอดภัย 100% ดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะรับประกันความสมบูรณ์ของการรักษาความปลอดภัยได้ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือถูกขโมย หรือถูกดักจับระหว่างทาง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


 

การแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับและตกลงว่าคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดการใช้บริการฉบับล่าสุดได้ที่นี่เสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแสดงข้อความแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนบนหน้านี้

Copyright © 2018 GIS Co.,Ltd. All rights reserved.