เรื่อง                                                                                                                                                     

 แจ้งเงื่อนไขและค่าบริการหลังการขาย  

เรียน

ผู้เช่า และ/หรือ ผู้ใช้สินค้าที่เช่าและบริการ NOSTRA LOGISTICS

        บริษัท จีไอเอส จำกัด (“บริษัท”) ผู้ให้เช่าสินค้า และบริการ NOSTRA LOGISTICS ขอขอบพระคุณผู้เช่า และ/หรือ ผู้ใช้สินค้าที่เช่าและบริการ NOSTRA LOGISTICS ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ NOSTRA LOGISTICS ด้วยดีมาโดยตลอด อย่างไรก็ดีตามที่ท่านผู้เช่า  และ/หรือผู้ใช้สินค้าที่เช่าและบริการ NOSTRA LOGISTICS ได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัทให้เข้าตรวจสอบ และ/หรือแก้ไขสินค้าที่เช่าและระบบติดตามยานพาหนะและบริหารงานขนส่ง NOSTRA LOGISTICS นั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงเงื่อนไขการให้บริการ ดังต่อไปนี้

        1. ผู้เช่า และ/หรือ ผู้ใช้สินค้าที่เช่าและบริการ NOSTRA LOGISTICS ที่เป็นนิติบุคคล ตกลงแจ้งรายนามผู้มีอำนาจ (โปรดระบุรายชื่อในช่องกรอกแบบฟอร์มด้านท้าย) พร้อมจัดเตรียมให้ผู้มีอำนาจตามรายชื่อ อย่างน้อย 1 ท่านอยู่ในวันที่นัดหมายเข้าตรวจสอบเพื่อพิจารณาและลงนามรับค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะได้แจ้งให้ทราบในวันที่นัดหมายเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไขด้วย โดยท่านยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวของผู้มีอำนาจตามรายชื่อทุกประการ

        2.ในกรณีที่บริษัทนัดหมายวันเวลา เพื่อให้บริการตรวจสอบ หรือแก้ไขสินค้าที่เช่า กับท่าน และ/หรือพนักงานของท่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าท่าน และ/หรือพนักงานของท่านไม่นำรถที่ติดตั้งสินค้าที่เช่าที่พบปัญหามาให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทตรวจสอบ และ/หรือแก้ไขสินค้าที่เช่าในวันและเวลาที่นัดหมายดังกล่าว หรือในกรณีที่ท่าน และ/หรือพนักงานของท่านนำรถที่ติดตั้งสินค้าที่เช่าที่พบปัญหามาให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทตรวจสอบในวันและเวลาที่นัดหมายดังกล่าว แต่ปฏิเสธที่จะให้ช่างของบริษัทดำเนินการแก้ไขในวันที่ช่างเข้าดำเนินการตรวจสอบนั้น และ/หรือในกรณีที่ท่าน และ/หรือพนักงานของท่านที่อยู่ในวันนัดหมายมิใช่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาและลงนามรับค่าใช้จ่าย บริษัทขอคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าให้บริการ จำนวน 550 บาท ต่อครั้ง ต่อคัน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าเดินทางตามอัตราค่าบริการหลังการขาย ตามที่บริษัทจะแจ้งไปยังท่านอีกครั้งหนึ่ง

        3.ในกรณีที่ท่าน และ/หรือพนักงานของท่านนำรถที่ติดตั้งสินค้าที่เช่าที่พบปัญหามาให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทตรวจสอบ และ/หรือแก้ไขสินค้าที่เช่าในวันและเวลาที่นัดหมายดังกล่าว และเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าที่เช่าได้รับความเสียหาย, ชำรุดบกพร่อง, สูญหาย หรือเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องมาจากการใช้งานผิดประเภท ความประมาทเลินเล่อ หรือการทำผิดสัญญาของท่าน และ/หรือพนักงานของท่าน โดยท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าวเองทั้งสิ้น ตามอัตราค่าบริการหลังการขาย ตามที่บริษัทจะแจ้งไปยังท่านอีกครั้งหนึ่ง

        ทั้งนี้ กรณีผู้เช่า และ/หรือ ผู้ใช้สินค้าที่เช่าและบริการ NOSTRA LOGISTICS ที่เป็นนิติบุคคล บริษัทจะดำเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้ไปยังท่าน กรณีเกิดเหตุตามข้อ 2 เพื่อให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทต่อไป ส่วนค่าใช้จ่าย, ค่าเดินทาง และ/หรือค่าบริการ ตามข้อ 3 พนักงานและ/หรือตัวแทนของบริษัทที่เข้าให้บริการแก่ท่าน จะดำเนินการแจ้งค่าใช้จ่าย, ค่าเดินทาง และ/หรือค่าบริการ ต่างๆ ให้ผู้มีอำนาจของท่านพิจารณาและยอมรับในวันที่เข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไข ก่อนการดำเนินการ

        ในส่วนผู้เช่า และ/หรือ ผู้ใช้สินค้าที่เช่าและบริการ NOSTRA LOGISTICS ที่เป็นบุคคลธรรมดา ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่าย, ค่าเดินทาง และ/หรือค่าบริการต่างๆ แก่บริษัท ณ วันที่เข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไข ได้โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : บริษัท จีไอเอส จำกัด

ประเทภบัญชี : บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี : 203-1-00004-1

โปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน (สลิปโอนเงิน) มายังบริษัทได้ที่ gisc.cma@cdg.co.th หรือ thanyaporn.p@cdg.co.th เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและนำส่งให้แก่ท่านต่อไป

รายชื่อและรายละเอียดผู้มีอำนาจ ( * โปรดระบุ)

โปรดเลือกเงื่อนไขในการยอมรับ

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ และ/หรือรายละเอียดของผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดแจ้งมายังบริษัทได้ที่ gisc.cma@cdg.co.th และ nostralogistics@cdg.co.th โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนวันที่ให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจดังกล่าว หากท่านไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารายชื่อและรายละเอียดผู้มีอำนาจที่ระบุไว้ข้างต้น หรือที่บริษัทได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุดยังคงมีผลใช้บังคับทุกประการ

บริษัทขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมืออันดีของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการแก่ท่านในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จีไอเอส จำกัด

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีไอเอส จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท จีไอเอส จำกัด ตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคุ๊กกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลา

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ

– ชื่อ สกุล

– เบอร์ติดต่อ

– email

– หน่วยงาน

– ที่อยู่ที่ทำงาน

5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:   02-678-0200

อีเมล์:   dpo@cdg.co.th