โซลูชัน

Logistics Analytics Platform Solution

Business Success through Logistics Data Insight

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบติดตาม GPS หลากหลายรายในตลาด บริษัท จีไอเอส จำกัด จึงเห็นแนวโน้มปัญหาของการจัดการฐานข้อมูลระบบงานขนส่งในองค์กรต่างๆ เนื่องด้วยบางองค์กรอาจมีรถที่ใช้ระบบติดตาม GPS จากผู้ให้บริการหลายราย ทำให้ประเภทของข้อมูลและระบบที่ใช้ภายในองค์กรแตกต่างกัน การนำข้อมูลมารวมเพื่อใช้งานไม่สามารถทำได้หรือมีความยุ่งยากมาก อีกทั้งไม่มีการเชื่อมโยงระบบและรวบรวมให้เป็นฐานข้อมูลที่นำมาใช้งานร่วมกันได้ หรือแม้แต่บางองค์กรอาจมีระบบงานขนส่งอื่นๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลร่วมกันกับระบบติดตาม GPS แต่ไม่มีการเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน ก็ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

เหตุนี้เอง โซลูชัน Logistics Analytics Platform จึงเป็นตัวช่วยอุดช่องว่าง ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเชื่อมโยงและรวบรวมฐานข้อมูลระบบงานขนส่งที่กระจัดกระจายจากหลายระบบให้อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน ช่วยลำดับความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลตามต้องการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลรายงาน ตลอดจนหาข้อมูลเชิงลึก หรือ Logistics Data Insight เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด หรือใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาและวางแผนให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ

NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform โซลูชันแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลระบบงานขนส่ง สู่ Logistics Data Insight ไขกุญแจความสำเร็จให้แก่ธุรกิจ

ภาพรวม NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform

บริษัท จีไอเอส พัฒนาโซลูชัน Logistics Analytics Platform ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจขนส่ง ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์และเซนเซอร์หลากหลายแหล่งที่มา เช่น ข้อมูลจากการติดตามรถ พิกัด ระยะทาง ระยะเวลา พฤติกรรมการขับขี่และข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เทเลเมติกส์ ฯลฯ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปรายงานการติดตามรถและอื่นๆ

นอกจากนี้ Logistics Analytics Platform มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและตัวแปรต่างๆ ออกมาเป็นข้อมูล Logistics Data Insight และแสดงผลผ่านรายงาน Dashboard แบบต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจขนส่งได้มากกว่าข้อมูลการติดตามรถโดยทั่วไป ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่งและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้

เชื่อมต่อ จัดการ วิเคราะห์ แสดงผล บนแพลตฟอร์มเดียว

จุดเด่นที่สำคัญของแพลตฟอร์ม คือ Logistics Analytics Platform ช่วยแก้ปัญหาการจัดการฐานข้อมูลภายในองค์กร ลดขั้นตอนการทำงาน และการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลากหลายระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวผ่านรายงานและ Dashboard ที่เข้าใจง่าย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้ทันที

ประโยชน์ของโซลูชัน NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform

รวบรวมฐานข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์ม บริหารจัดการให้เป็นหนึ่งเดียว

หากคุณเป็นองค์กรที่ใช้ระบบติดตาม GPS หรือระบบงานขนส่งที่หลากหลาย แต่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากระบบเหล่านี้เพื่อทำงานร่วมกัน ไม่ต้องเสียเวลาทำงานแบบ Manual ที่ยุ่งยากและอาจผิดพลาดได้ง่าย สะดวกกว่าด้วยการลงทุนแพลตฟอร์มที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลงานขนส่งให้ได้ครบ จบในระบบเดียว ด้วย NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform

เหนือชั้นกว่าการติดตามทั่วไป ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์สรุปรายงานข้อมูลเชิงลึก

ตัวอย่างการวิเคราะห์สรุปรายงานเชิงลึกอย่างเหนือชั้นกว่าบนแพลตฟอร์ม NOSTRA LOGISTICS for Logistics Analytics Platform เช่น Shipment Report & Dashboard ที่สรุปจำนวนรายการ Shipment และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดส่งในแต่ละรอบการวิ่งงาน แล้วแสดงผลด้วยกราฟ พร้อมระบุสาเหตุหากการจัดส่งล่าช้า เพื่อให้มีข้อมูลในการบริหารจัดการและวางแผนปรับปรุงการจัดส่งให้ดีขึ้น หรือ Driver Performance Analytics Report ที่วิเคราะห์ข้อมูลการขับรถของพนักงานหลังจบทริปขนส่ง เพื่อให้ผู้จัดการงานขนส่งมีข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงการทำงานของพนักงานขับรถ และสามารถพูดคุยแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นขึ้น ตลอดจนรายงานอื่นๆ ที่ช่วยประเมินการทำงานและการแจ้งเตือน เช่น Alert & Safety Report ทำให้รู้ตำแหน่งรถขนส่งและพฤติกรรมการขับรถ อีกทั้งการวิเคราะห์และแจ้งเตือนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

NOSTRA LOGISTICS for Telematics Solution

Improve Safety, Optimize Vehicle Performance

ธุรกิจที่มีฟังก์ชันงานขนส่งและธุรกิจบริการขนส่งทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เริ่มใช้เทคโนโลยีการติดตามรถหรือ GPS Tracking ในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของรถขนส่งได้มากขึ้น แต่ปัจจุบันธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์มีการแข่งขันที่สูงมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ พร้อมๆ กับการลดต้นทุนให้ต่ำลงเพื่อศักยภาพการแข่งขัน ดังนั้น การติดตามว่ารถอยู่ที่ไหน ทำอะไร จึงไม่เพียงพออีกต่อไปสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์

ปัจจุบัน เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการวางแผนและการควบคุมการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้มีประโยชน์สูงสุด และลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เทคโนโลยี Telematics และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้สามารถสื่อสารด้วยกันได้ตลอดเวลาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Internet of Things โดยอุปกรณ์เสริม Telematics จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะด้านได้อย่างเจาะจงและแม่นยำ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่แบบละเอียด ข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งระยะการวิ่ง ค่าน้ำมัน รอบเครื่องยนต์ เพื่อช่วยในการวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ Telematics ที่ช่วยป้องกันและแจ้งเตือนความผิดปกติที่เป็นอันตรายในขณะขับรถ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับใบหน้าขณะขับรถ กล้องวีดิโอออนไลน์เพื่อดูความเคลื่อนไหวขณะขับรถ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การจัดการโลจิสติกส์แบบเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้บริษัทได้ในระยะยาว และประโยชน์จากความคุ้มค่าในการขนส่งแต่ละครั้งเป็นพื้นฐานให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ควบคุมความปลอดภัย ด้วย NOSTRA LOGISTICS for Telematics Solution

ภาพรวม NOSTRA LOGISTICS for Telematics Solution

NOSTRA LOGISTICS เป็นระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะโดยใช้เทคโนโลยีการติดตามด้วยดาวเทียม GPS หรือ GPS Tracking เพื่อช่วยติดตามตำแหน่งรถยนต์ได้อย่างแม่นยำ นอกจากเทคโนโลยี GPS แล้ว ระบบ NOSTRA LOGISTICS ยังบูรณาการเทคโนโลยีระดับก้าวหน้าในปัจจุบัน เช่น Telematics, Internet of Things (IoT) และ Big Data Analytics และนำเสนอ Telematics Solution เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการการใช้รถและควบคุมความปลอดภัยในการขนส่งได้มากกว่าแค่การติดตามรถ เช่น การแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับรถแบบ Real-time รายงานสรุปผลแบบต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานรถ ด้วยความสามารถของระบบจึงช่วยให้องค์กรควบคุมการใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองได้จริง ตลอดจนได้รับข้อมูลที่แม่นยำเพื่อการวางกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรได้ต่อไป

ด้วยอุปกรณ์ Telematics จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ สามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับรถมากกว่า 20 พฤติกรรม และการเก็บข้อมูลเครื่องยนต์โดยแม่นยำ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขับขี่ของคนขับรถ ลดการใช้น้ำมันสิ้นเปลืองและการสึกหรอของเครื่องยนต์จากการขับขี่ที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการวางแผนบำรุงรักษารถเพื่อยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน

เสริมความปลอดภัยในงานขนส่ง พร้อมควบคุมค่าใช้จ่าย

ด้วยอุปกรณ์เสริม Telematics สามารถป้องกันอุบัติเหตุและลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองจากการขับรถไม่ปลอดภัยและไม่ถูกวิธีได้ ลูกค้าสามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้เฝ้าระวังความเสี่ยงระหว่างการขับรถ เช่น
Advance Driver Assistance System )ADAS) อุปกรณ์แจ้งเตือนการขับรถ ใช้ป้องกันและแจ้งเตือนผู้ขับขี่ด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น แจ้งเตือนการชนด้านหน้ารถยนต์และคนเดินถนน การเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว การขับจี้รถด้านหน้า ระบบตรวจจับป้ายความเร็ว ฯลฯ

Mobile Digital Video Recorder (MDVR) กล้องวีดิโอในรถยนต์สำหรับบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการขับรถและส่งภาพเข้าสู่ระบบ Cloud โดยสามารถตัดภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องเฝ้าติดตามตลอด 24 ชั่วโมง

Fatigue Monitoring System สำหรับตรวจสอบใบหน้าของผู้ขับขี่ เพื่อตรวจสอบความเหนื่อยล้า ป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยภายในจากผู้ขับขี่ เช่น การหลับใน การละสายตาออกจากการขับรถ โดยเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม Fatigue Monitoring จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รู้ตัวและระมัดระวัง อีกทั้งข้อมูลจะถูกส่งนำไปวิเคราะห์ KPI คนขับรถในระบบด้วย

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก บริหารจัดการได้มากกว่าแค่การติดตามรถ

มากกว่าการติดตามรถ ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้รถ เช่น ระยะการวิ่ง ค่าน้ำมัน รอบเครื่องยนต์ และพฤติกรรมการขับรถ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้รถและพฤติกรรมของคนขับ ทำให้เห็นความคุ้มค่าในการใช้งานตลอดจนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้น โดยผู้บริหารกลุ่มรถจะเข้าใจปัญหาได้ง่าย ตรงจุด และเร็วขึ้น ทราบสาเหตุของปัญหาและผู้กระทำผิด ทั้งยังสามารถนำไปคิดเป็น KPI แก่พนักงานที่ใช้รถได้ด้วย

ประโยชน์ของโซลูชัน NOSTRA LOGISTICS for Telematics Solution

รู้พฤติกรรมการขับรถ ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

รู้ตำแหน่งรถขนส่งและพฤติกรรมการขับรถมากกว่า 20 รูปแบบใน Real-Time พร้อมระบบการแจ้งเตือนทันที เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และระบบจะเก็บบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดสำหรับเป็นหลักฐานการตรวจสอบอ้างอิง เช่น คลิปวีดิโอบันทึกเหตุการณ์จากกล้อง MDVR ข้อมูลการขับรถ การเบรก ความเร็ว การเร่งแซง เป็นต้น

ข้อมูลและรายงานสรุปผลที่ทรงพลัง

ข้อมูลมหาศาล หรือ Big data ที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบใน NOSTRA LOGISTICS ถูกนำมาวิเคราะห์สรุปรายงานและ Dashboard ที่ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจได้ทันทีโดยผู้ใช้งานไม่ต้องนำวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง เช่น Advance Telematics Report วิเคราะห์ข้อมูลการขับรถของพนักงานหลังจบทริปขนส่งด้วย เพื่อให้ผู้จัดการงานขนส่งมีข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงการทำงานของพนักงานขับรถ สามารถพูดคุยปัญหาได้ตรงประเด็นขึ้น และมีรายงานสรุปการขับรถที่เรียกว่า Driver Debrief ซึ่งจะระบุรายละเอียดการขับรถและพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ถูกต้อง (มี alert) อย่างชัดเจน ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับพูดคุยกับพนักงานขับรถอีกทางหนึ่ง หรือแม้แต่ การออกกฎเกณฑ์หรือการกำหนด KPI และวัดผลได้อย่างชัดเจน

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกลุ่มรถ ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง

องค์กรสามารถวางแผนปรับปรุงการใช้รถ ควบคุมการทำผิดกฎระเบียบการใช้รถ ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และลดต้นทุนการขนส่งในส่วนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองที่มีสาเหตุมาจากการขับรถไม่ระมัดระวัง ทำให้เกิดการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง การสึกหรอของเครื่องยนต์มากกว่าปกติ และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยใช้รายงานข้อมูลเครื่องยนต์และพฤติกรรมการขับรถมาวางแผนปรับปรุงการขับรถของพนักงาน ตลอดจนการวางแผนบำรุงรักษารถได้อย่างแม่นยำเพื่อรักษาเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ยาวนาน